BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie VII - ZP-PNU/D/2020/06/25-3

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/06/25-3
Data ogłoszenia: 21.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

--

Ogłoszenie o sprostowaniu (21.12.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.12.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o sprostowaniu 2 (21.12.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (21.01.2021) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (21.01.2021) [PDF]

--

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2,3,5 (23.02.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-21 12:19:08
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-21 13:20:22
Odsłon: 907
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie VII - ZP-PNU/D/2020/06/25-3