BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowobadawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/03/18

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/03/18
Data ogłoszenia: 30.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 7 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 7 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 8 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 8 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 9 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 9 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 10 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 10 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 11 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 11 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.05.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (29.05.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (29.05.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 7 - modyfikacja (29.05.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 7 - modyfikacja (29.05.2020) [RTF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (19.06.2020) [PDF]

--

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 5 i 11 (14.07.2020) [PDF]
Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 9 i 10 (14.07.2020) [PDF]

--

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (12.08.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-04-30 13:40:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-04-30 15:41:30
Odsłon: 1393
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowobadawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/03/18