BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZPCHM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/02/11

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2019/02/11
Data ogłoszenia: 03.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.04.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.04.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.04.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (19.04.2019) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (19.04.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (13.05.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.07.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-04-03 13:16:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-04-03 15:20:12
Odsłon: 1129
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZPCHM w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/02/11