BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/01/6

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2019/01/6
Data ogłoszenia: 07.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego (19.02.2019) [RTF]

Szczegóły postępowania (19.02.2019) [PFF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (14.03.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (30.04.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-07 10:51:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-07 11:55:53
Odsłon: 1392
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/01/6