BIP PAN Olsztyn

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/3/MB

Znak sprawy: PN/K/U/3/MB
Data ogłoszenia: 21.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Zalacznik nr 8 – Przedmiary robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza [RAR]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]
Załączniki nr 3 i 4 – do umowy [RAR]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

--

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.05.2020) [PDF]

Załącznik nr 5 – Wzór umowy - modyfikacja (25.05.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-05-21 18:07:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-05-21 20:08:42
Odsłon: 849
 
You are here  : Home Archiwum Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/3/MB