BIP PAN Olsztyn

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/2/MB

Znak sprawy: PN/K/U/2/MB
Data ogłoszenia: 27.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [PDF]
Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.01.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (31.01.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (31.01.2020) [PDF]

--

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (03.02.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (03.02.2020) [PDF]

--

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (10.02.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (12.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-01-27 15:11:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-01-27 16:14:11
Odsłon: 1001
 
You are here  : Home Archiwum Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie - PN/K/U/2/MB