BIP PAN Olsztyn

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania termomodernizacji budynków w Wejsunach i Popielnie - PN/K/U/1/AL

Znak sprawy: PN/K/U/1/AL
Data ogłoszenia: 09.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [PDF]
Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót [RAR]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. klauzul społecznych [PDF]
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy dot. klauzul społecznych [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.12.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.12.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.12.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (13.12.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (13.12.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja(13.12.2019) [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy - modyfikacja (13.12.2019) [PDF]

--

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (16.12.2019) [PDF]

--

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (19.12.2018) [PDF]

--

Informacja o unieważnieniu postępowania (23.12.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-12-09 10:56:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-12-09 11:57:37
Odsłon: 1117
 
You are here  : Home Archiwum Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania termomodernizacji budynków w Wejsunach i Popielnie - PN/K/U/1/AL