BIP PAN Olsztyn

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/U/2018/10/89

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/10/89
Data ogłoszenia: 19.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [PDF]

Załącznik nr 4 - Wzór umowy [PDF]
Załącznik nr 4a - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [PDF]

Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 6 - Wykaz usług [PDF]
Załącznik nr 6 - Wykaz usług [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.10.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.10.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (30.10.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (30.10.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.10.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (30.10.2018)[PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (30.10.2018) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (07.11.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.11.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-19 13:14:09
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-19 15:21:32
Odsłon: 1184
 
You are here  : Home Archiwum Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/U/2018/10/89