BIP PAN Olsztyn

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia

będącego własnością Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i znajdującego się w posiadaniu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, w różnych okresach ochrony ubezpieczeniowej.

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/07/67
Data ogłoszenia: 01.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do części 2 [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy do części 2 [XLS]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 6 – Wzór umowy do części 1 [PDF]
Załącznik nr 6 – Wzór umowy do części 2 [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (10.08.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (13.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (13.08.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (14.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do części 2 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (14.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 2 - modyfikacja (14.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy do części 2 - modyfikacja (14.08.2018) [XLS]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - modyfikacja (14.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - modyfikacja (14.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 6 – Wzór umowy do części 1 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 6 – Wzór umowy do części 2 - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (20.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (20.08.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (20.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (20.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia do części 1 - modyfikacja 2 (20.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja 2 (20.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja 2 (20.08.2018) [RTF]

Załącznik nr 7 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 7 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (23.08.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-08-01 11:52:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-08-01 14:07:46
Odsłon: 920
 
You are here  : Home Archiwum Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz mienia