BIP PAN Olsztyn

Remont pomieszczeń budynku w Popielnie 25 dla Zakładu Bioróżnorodności - ZP-PNK/RB/2018/04/42

Znak sprawy: ZP-PNK/RB/2018/04/42
Data ogłoszenia: 16.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [PDF]
Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 8 – Przedmiary robót [RAR]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót [PDF]
Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych robót [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (04.06.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.06.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-05-16 10:39:38
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-16 12:42:32
Odsłon: 977
 
You are here  : Home Archiwum Remont pomieszczeń budynku w Popielnie 25 dla Zakładu Bioróżnorodności - ZP-PNK/RB/2018/04/42